تبلیغات
خادم الشهدا - شهید حبیب اله بخشی
منوی اصلی
خادم الشهدا

وصیت نامه شهید :حبیب الله بخشی   فرزند:سعدی   /خرامه

 

«ولاتحسبنَّ الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل أحیاءٌ عندربهم یُرزقون»

 

گمان نكنید كسانی كه درراه خداكشته شده اند،مرده اند؛بلكه زنده اند ونزدخدایشان

روزی می خورند

بادرودفراوان به سرورشهیدان حسین بن علی(ع) وبادرود برنائب برحقش امام خمینی

وبادرود برشهدای كربلا وكربلای ایرانوبادرود فراوان برامت شهیدپرور ایران وصیتنامه خود راشروع می كنم.

دراین روزی كه ما به جبهه اعزام می شویم مصادف است با ماه مبارك رمضان ومصادف است

با شهادت رسیدن 72 تن ازیاران با وفای امام عزیز از جمله شهید مظلوم آیت الله بهشتی .

من دراین جبهه كه می روم به دانشگاهی وترد می شوم كه معلمش حسین (ع)ومكتبش شهادت درراه خدا

می باشدواگرخدای متعال مراجزء بندگان خویش قرار دهد كه من هم جزئی از آن باشم من این احساس رامی كنم

دراین جبهه كه وارد شده ام فقط جای خودسازی ونیایش باپروردگار است وباید دراین دانشگاه چنان خود رابسازم

كه به آن آرزوی خودشهادت درراه خدا می باشدنائل آیم ومن كه یك فرد بسیجی بیش نیستم ازخداوند متعال می خواهم

كه این دعاهای برادران ما كه دردل شب درسنگرها به گوش می رسد مستجاب نماید،وهرچه زودترفرج

آقا آمام زمان(عج)رافراهم سازد من با آگاهی كامل وهدف مشخص پا درمیدان مبارزه وآزمایش گذاشته ام وشعارم

لا اله الا الله ومحمد رسول الله است.كه آن را با خون خود به مرحله عمل در می آورم ،آنقدر می جنگم تا جانم،

رگ وپی اعصاب وخونم رافدای این شعار كنم تاخدای منان وپیامبر گرامیش از من راضی باشد.

چرادرزیربار سنگین گناهان مانده ام وبه هرسو كه نظر می كنم وبه هرراهی كه می روم

شیطان را می بینم كه دركمینگاه سنگرگرفته ومنتظر غفلت بزرگان به خداوند است مگر یك راه ،

وآن راه امام خمینی كه راه ولایت كه راه پیامبر وراه الله است.اگرخدا بخواهد آنراانتخاب كرده

وآغاز می كنم جهاد وشهادتم را واگر این فرضیه ام صورت بگیرد وشایستگی ولیاقت آنراداشته باشم

پای درراه خدا نهاده وبرای خدا كارزاركرده ومورد لطف خداوندی قرارگرفته ام،آن وقت است كه

این جسم متحرك وظاهر زنده می میرد كه همان لحظه زنده می شوم وتولد می یابم وزندگی حقیقی

وجاوید خود راشروع می كنم چه زیباستفچه باشكوهست آنگونه تولدیافتن،چه غرورانگیز است

اینگونه زیستن،خدایا شهادتم راكه درراه اسلام،قرآن وامام است بپذیر.

   ازشما مسلمانان می خواهم امام را تنها نگذارید ،ازاین سنگر آزادی؛عدالت وحامی مستضعفین

حمایت كنید ودست دردست هم داده باوحدت آهنین خود باقدمهای استواربرخیزید وامرچهاد خود رابه

جای آوریدوازجنگ وشهادت نهراسید وبرشیطانهای غرب وشرق واسرالئیل غاصب وجنایتكار بشورید.

ودست این خون آشامان راازسركشورهای اسلامی كوتاه كنید وراه رابرای دست یافتن به زمین مقدس

هموار سازید.این راهم بدانید كه ما برای خاك نمی جنگیم بلكه برای اسلامی می جنگیم وباید اسلام رابه

تمام جهان صادر كنیم.سعی كنید فضائل اخلاقی راكسب كرده ورذائل اخلاقی رااز خود دور نمایید.سلام

برشماپدروتوای مادركه نتوانستم انطوری كه رضای خداست رضایت شماراجلب كنم جزانكه موجب

نارضایتی وازارشمابودم طلب بخشش دارم ،حلالم كنیدودرفقدان من كاری نكنیدكه روحم ازاردهیدومنافقین كودن را

كه هیچ نمی فهمندخوشحال كنید.افتخارنمائیدوسرافرازباشیدكه فرزندتان چنین سعادتی یافته.

ازهیچ كس تسلیت نپذیریدوبه همه بگوئیدكه به شماتبریك بگویند،چراكه من تولد یافته ام،خرماندهیدو

جای ان شیرینی بدهیدچراكه من نمرده ام بلكه به فرموده خداوندزنده ام چونكه مرده ان

است كه اورانكشندوبه قول شاعرعارف:

درمسلخ عشق جزنكورانكشند                                      روبه صفتان زشت خورانكشند

گرعاشق صادقی زگشتن مگریز                                   مرداربودهرانكه اورانكشد


ازتمام خواهران وبرادران ودوستان می خواهم اگرطلبی ازمن دارندویاازاری وحركت ناخوشایندی

ازمن دیده اندحلالم كنندودرپایان ازشماوامت شهیدپرورخرامه می خواهم مسجدهاراپركنید،مسجدهاسنگرند،

سنگرهاراحفظ كنیدوقاطعانه درمقابل منافقین ومشركین،مسلحین باشیدكه ظلم های انهابه اوج خودرسیده ،

مبارزه كنید،ازبرادرارسنجانی امام جمعه محترم خرامه می خواهم كه اگرمن شهیدشدم پس ازشهادت

هروقت كه نزدامام رفتندسلام سربازش رابه اوبرسانندوبگویند


هركس كه توراشناخت جان راچه كند                    فرزندوعیال وخانمان راچه كند.

دیوانه كنی هردوجهانش بخشی                          دیوانه توهردوجهان راچه كند

                                               والسلام -خداحافظ -فرزندحقیروخدمتگزارشماحبیب بخشی