تبلیغات
خادم الشهدا - شهید ابرهیم خباز
منوی اصلی
خادم الشهدا

شهید ابراهیم خباز /فرزند:مسلم  /خرامه

واینچنین است وصیتنامه شهید:

بسم الله الرحمن الرحیم

...به نام او،به نام خدایی كه ازاوییم ،برای اوییم ،هستیم برای اوست،رفتنم برای اوست

وبازگشتم به سوی اوست ...باردیگرطاق نصرت حقوق بشررابااستخوان های شكسته و

اندام آذین بستند،آنگاه سقف شب را شكافتند براین امید كه نوررادرزیرآوارهای سنگین سیاهی

وظلمت بشكنند،اماستاره های آسمان سرخ شهادت،شهاب وارجوشن شب رادریدندوتافتح كامل

دروازه های صبح ركاب زدندوبه لقاءالله پیوستند وهمچنان درسراشیبی وفرازتاریخ زندگی ملل

مختلف به لقاءاله می پیوندد.این چنین توطئه های جهان خواران بین المللی برای نابودی ،

امیدوجرقه ای كه دراین اسمان سیاه زندگی مستضعفاندررنج نگه داشته شده پیداشده است

اغازمی شود،امادیری نمی گذردكه این جرقه فتیله رادرعرض چندماه می پیمایدوبه انبارباروت

خشم انسان های خسته ازسلطه بیگانگان می رسدوانفجاراغازمی شود...انفجاری كه شراره های

اتش ان دامان خصم راگرفته می رودتادودمان پلیدبعث وبعثیان رادرهم پیچد...مادرعزیز بیدارباش

كه شهادت من تورااز هدف بازنایستاند...زینب واركوله بارمصیبت رابردوش بكش ورسالت شهیدان

رابه هركوی وبرزن بانگ بزن وبرسان وتوپدرم ثابت قدم واستوارپیش برووگمان مبركه شهیدان

مرده اندكه شهیدشاهداست وجاودانه،شاهدی برظلم ابرقدرت هاكه هرروزه برمردم سرخپوست

امریكایی ،سیاه پوستان افریقایی،عرب مستضعف،مسلمانان درضعف نگه داشته شده وستم دیده

فلسطین می رود،است وشماخواهرم تودرتمام سختی هاومشكلات راهگشای من بودی ،ازتو

می خواهم كه زینب وارباناملایمات دست وپنجه نرم كنی وشماای برادرانم ازشمامی خواهم كه

صبرداشته باشیدوامیدوارم كه همگی برخط اسلام وپیروولایت فقیه باشید.درشهادتم گریه نكنیدكه

نشانه سستی وضعف است ودشمن شادكن است .شادباشیدكه من باعروس زیبای شهادت ازدواج

كرده ام وبه ارزوی دیرینه خودرسیده ام.امیدوارم كه خداونداین قربانی راازماقبول كند. 

                               والسلام-ابراهیم خباز-6/4/1362