تبلیغات
خادم الشهدا - شهید بشیر قنبری
منوی اصلی
خادم الشهدا

شهیدبشیرقنبری/فرزند:قربانعلی/خرامه

وچنین است وصیت نامه گهربارش:

                  بسم رب الشهداوالصدیقین

باسلام به رهبرانقلاب،به فرمانده همرزم مهدی،به تمام شهداازصدراسلام تاكنون،

به تمامی خانواده های شهداكه باصبرشان مشت بردهان دشمن می كوبندوباسلام به

تمامی رزمندگان،جهادگران وتمامی كسانی كه پشت جبهه هابامال ومنال وقلم خود

علیه دشمن اصلی مامی رزمند.پدرومادرم خواهروبرادرم چه بسیارلحظاتی راكه

باشمادركمال لذت گذراندم،چه بسیاراوقاتی رادركمال شیرینی باهم بودیم ولی چه كنم

كه لذت باسربازان مهدی بودن حتی قابل قیاسبالذت بودن باشمانیست چه بسیارناراحتی

هایی كه درجوارشمابودم وباهم بران مصائب صبركردیم ولی قابل تحمل برایم نیست كه

ازیاران مهدی دورباشم وقدرت ان راندارم كه صبورباشم دراین دوری .والدین عزیزم

 امیدوارم كه دراین راه محكم وپرصلابت وپایدارچونان سنگ خاراباشیدودرعبادت به

حضرت علی (ع)اقتداكنید.مادرم ازتومی خواهم كه مانندشیرزن صدراسلام كه وقتی

سرفرزندش راازجبهه نبردبرایش اوردندسررابه طرف میدان پرت كردوگفت چیزی راكه

درراه خداداده ام پس نمی گیرم .هماننداوباش واگرجسدم به دست شمانرسیدهیچ ناراحت

نشویدوصبوری پیشه كنید كه(ان الله مع الصابرین)ازشماخواهانم كه بسیاربرایم امرزش

بخواهید،شبهای جمعه سنگرمرشدمرادشیراز،دستغیب عزیزراترك نكنیدوهرشب جمعه

برایم طلب امورزش ومغفرت كنید.شكیبایی پیشه كنیدتادشمن ازاین هم كه هست ناراحت ترشود.

مادرم مادرانی رابرای خودت ملاك قرارده كه تابه حال 6شهیدداده اندوخم به ابرونیاورده اند.

حضرت زینب (س)رامقتداقراربدهكه غم پدرومادروبرادران (حسنین)پسران برادروباقی مصائبی

راكه دراسارت برایش پیش امدبه نحواحسن تحمل كرد.....واین رابدانیداگرخداونداین سعادت

رابه من عطا كندشمانیزازاین سعادت بهره مندمی شوید.برایم بسیاردعاكنید،امیدوارم شهادت فرزندایمانتان

راصدچندان قوی تركند.به مردان این پیام رامی دهم كه مردان ماچون حضرت زین العابدین(ع)پس

ازشهادت پدررعایت اسلام كنندوزنان ماچون حضرت زینب (س).

                                            والسلام-بشیرقنبری