تبلیغات
خادم الشهدا - شهید منوچهر زارع
منوی اصلی
خادم الشهدا

شهیدمنوچهرزارع/فرزند:عزیز/اسماعیل آباد

وچنین است وصیت نامه گهربارش:

بسم الله الرحمن الرحیم

وقاتلوا فی سبیل الله الذینَ یُقاتلونكم

اینجانب منوچهرزارع هم اكنون كه عازم جبهه حق

علیه باطل می باشم بادلی آكنده ازعشق به اسلام و

امام وروحانیت درخط اسلام وقرآن ومی روم كه بایاری

پروردگار جهان وبافرماندهی امام زمان وبارهنمودهای

روشن بینانه امام خمینی وباپشتیبانی ملت عزیز ومسلمان

ایران،بساط ظلم وجور وستم رابرچینم وبه تجاوزگران نشان

دهم كه دیگرجایی برای تاخت وتاز باقی نمانده وبه آنها بگویم

كه مردم بیدار شده اند.جوانان ازخواب غفلت بیرون آمده اند،

همه ملت الهی شده اند.ینها بادستور امامشان ،یگانه قائدشان

گوش به فرمان اویند وهرلحظه كه حس كنند اسلام درخطر است

حاضرند ازجان ودل،ازمال ومنال بگذرند وبزرگترین سرمایه شا ن

كه جان عزیزشان است بدهند ومشتاقند كه بدنشان درراه اسلام صدپاره

شود وتی این آرزو رادارند كه صدها بار بلكه هزارهابار خداوند به آنها

جان دهد وآنها آن رادر راه اهداف احكام الهی فداكنند...اگراین لیاقت

راخدابه من داد وشهیدشدم ازهمه اقوام وخویشان می خواهم كه برمن

گریه نكنند وهمگی درتشییع جنازه من شركت كنند وبه دشمنان نشان دهند

كه اگر من رفتم،كسانی دیگرهستند كه جای خالی مراپركنند واسلحه من را

به دست گیرند ولباس پاره پاره مرابه تن كنند وهمچون كوهی استوار وباقلبی

ازایمان به قلب دشمن زبون وكافریورش برند وستمگران راازمیدان كارزار

همچون علی(ع) بیرون برانید وخفت ونكبت رابردشمنان اسلام روا سازید...

 

خداحافظ برای همیشه منوچهرزارع