تبلیغات
خادم الشهدا - شهید عبدالرضا نیکفطرت
منوی اصلی
خادم الشهدا

شهیدعبدالرضانیك فطرت/فرزند:محمدرضا/سلامت اباد

واینك فرازی ازوصیت نامه شهیدعبدالرضانیك فطرت:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولاتحسبن الذین قتلوافی سبیل الله امواتابل احیاءعندربهم یرزقون

اول درودوسلام فراوان به امام بزرگوارخمینی كبیروباسلام به روان

پاك شهیدان به خون خفته درراه حق.خداراشكركه توانستم درجبهه های

حق علیه باطل نبردكرده ودرخت تنومند اسلام راابیاری كرده.خداراشكركه

دلم راازنورامام زمان نورانی كردی.ازامت شهیدپروركه این وصیت نامه

رامی خوانند،خواهشمنداست كه دعابه جان امام رافراموش نكنندوبه گوش

به فرمان امام باشندوازبرادرانی كه توان رزمی دارندشمارابه خداقسم می دهم

كه به جبهه رفته واین دانشگاه راخالی نگذاریدودرخت تنومنداسلام راابیاری كرده

تاتنومندترشود.پدرومادرم امیداست كه مراحلال كنیدواگردراین دنیافرزندخوبی نبوده ام

امیدوارم كه به بزرگواری خودتان مراحلال كنیدوامیدوارم كه درشهادت من صبرداشته

باشیدوهیچ گریه وزاری به خودراه ندهید.خداوندبه شماصبرعطافرمایدامیدوارم دردیگر

امانت های خودكه می خواهیدبه صاحبش پس بدهیدهیچ ناراحت نباشیدكه انسان یك

امانت است كه خداوندبه یك پدرومادرمی دهدوهروقت اراده كندامانت خودراپس

می گیردوانسان چیزی نیست كه ناراحتی داشته باشد.امیدوارم كه خداوندبرای

شماصبرعطافرمایدوصبرداشته باشیدتاكمردشمن شكسته شوداگربرای من حجله نزنید

امیداست درختم من كه عروسی من است حجله ای بزنیدتامردم دران رفت وامدكنند.

ازشماخواهرانم می خواهم كه درشهادت من هیچ ناراحت نباشیدوحجاب خودرارعایت كنید

وسرمشقی برای دیگران باشیدبه هیچ وجه به سروصورت خودنزنیدواگراین عمل راانجام دهید

باعث عذاب من خواهیدشد،امیداست كه صبورباشیدودرشهادت من خوشحال باشیدواگر

می خواهیدگریه كنیدبه یادامام حسین وفرزندانش گریه كنیدكه درصحرای كربلا لب تشنه به

شهادت رسیدندبه یادزینب گریه كنیدكه بعدازشهادت برادرانش بجای اینكه اورادلداری دهنداورابه

اسیری بردند.ازبرادرانم می خواهم كه جزءبندگان صابرخداباشیدوصبرراپیشه خودكنیدودرشهادت

من هیچ ناراحت نباشیدبلكه خوشحال هم باشیدچون می دانم الحمدالله همگی داناهستیدومی دانیدشهادت

یك نعمت اللهی است ....امیدوارم كه خدابه شماصبربدهدوسرافرازوسربلنددرمیان مردم برویدوبیایید

وبرخوردتان بامردم دوستانه وبرادرانه باشدوامیدوارم كه سرمشقی برای دیگران باشیدازشمامی خواهم

كه هیچ گونه ناراحتی درشهادت من نداشته باشیدزیرامرگ درپیش است پس چه بهتركه انسان درراه

خدابمیرد.والسلام-دیدارروزقیامت-عبدالرضانیكفطرت