تبلیغات
خادم الشهدا - شهید سلیم ایزدی
منوی اصلی
خادم الشهدا

شهید سلیم ایزدی / فرزند محمد / خرامه

وچنین است وصیتنامه گهربارش

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام برتو ای حسین وسلام بریاران تو كه درس شهادت را به ما آموختند .

حسین جان هرگاه به یاد روز عاشورا می افتم احساس می كنم كه دیگرزندگی باننگ

به چه دردی می خورد .وسلام بر تو ای حسین زمان ،خمینی كبیر ای یاور مستضعفان

وای یاوریتیمان ومحرومان .امروز هم من آمده ام كه به ندای ((هل مِن ناصرٍ ینصرنی))

تو پاسخ بدهم/امروز هم من آمده ام به ندای خمینی بت شكن ،این یاور مستضعفان پاسخ بدهم.

امروز درجنگ ما دونیرو دربرابر هم قرار گرفته اند دریك طرف جبهه حق ودرطرف دیگر جبهه باطل.

دریك طرف محرومان،مستضعفان ویاران حسین ودرطرف دیگر كفار،یزیدیان ومنافقین.اگر در

صدراسلام ودرروز عاشورا ،شهداء ازكودكان ،جوانان ودیگر مردان بودند امروز هم در این

جنگ از این طبقه هستند .

كودكانی همچون علی اصغر ونوجوانانی همچون علی اكبروپیرمردانی همچون حبیب ابن مظاهر .

ازهمین جا می توان به حق بودن این انقلاب واین نهضت پی برد.

پیام به مردم خرامه:

وحدت خود رادربرابر منافقین حفظ كنید وگول آنها رانخورید وآنها می خواهند

شما راسرگرم به همین مسائل جزئی كنند

پیام به همكلاسی هایم:

شما هم درستان راادامه دهید كه درآینده برای كشورتان مفید باشید وهركدامتان توانایی دارید به جبهه بروید .

پیام به خانواده ام:

پدرعزیزومهربانم توهم دربرابر این مصیبت وارده صبرداشته باش وبیشتر به مسائل روزمره آگاه باش .

وسلام به مادره كه نتیجه شیرپاك اوست كه من به اینجا رسیده ام.به برادر كوچكترم سعید قرآن بیاموزید

كه فردا برای اسلام مفید باشد .

            والسلام سلیم ایزدی 16/2/1361  -