تبلیغات
خادم الشهدا - شهدا شهرستان خرامه
منوی اصلی
خادم الشهدا


بدلیل کمبود منبع در رابط با وصیتنامه های شهدای گرانقدر خرامه ما فقط توانستیم وصیت نامه تعداد کمی از این عزیزان را جمع آوری کنیم.

اما عکس های از آنها برایتان قرار داده ایم .التماس دعا
شهیدســلـــیم ایزدی

شهید منـــوچـــهر زارع

شهید بشـــیر قنبری

شهید ابرهیـــم خباز

شهید عبـــدالرضا نیک فطرت

شهیدعلـــی زارع قشلاقیعکس

برای شادی روح شهدا صلوات...