چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی

                                             چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی

                                             خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن

                                             خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

                                              برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه

                                             ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی

                                              تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام

                                             دوبار صبح، ظهر نه غروب شد نیامدی