اگر می‏خواهیم‏ به خودمان ارزش بدهیم، اگر می‏خواهیم به عزاداری حسین بن علی ارزش‏ بدهیم،

باید فکر کنیم که اگر حسین بن علی امروز بود و خودش می‏گفت برای‏ من عزاداری کنید، می‏گفت چه شعاری بدهید؟

آیا می‏گفت بخوانید: "نوجوان اکبر من" یا می‏گفت بگوئید: "زینب مضطرم الوداع، الوداع"؟!

چیزهایی که من (امام حسین) در عمرم هرگز به اینجور شعارهای پست و کثیف ذلت آور تن ندادم

و یک کلمه از این حرفها نگفتم.اگر حسین بن‏ علی بود می‏گفت اگر می‏خواهی برای من عزاداری کنی ،

برای من سینه و زنجیر بزنی ...

شعار امروز تو باید فلسطین باشد.

شمر امروز موشه دایان است . شمر هزار و سیصد سال پیش مرد، شمر امروز را بشناس.

امروز باید در و دیوار این شهر با شعار فلسطین تکان می‏خورد.


شهید مطهری