"لا" به کار رفته منبعث از «لا اله الا الله» است که بیانگر دیدگاه و تفکر عقیدتی سپاه است. یعنی تفکر غیراسلامی

و غیرقرآنی را قبول ندارد. در رأس هم آیه قرآنی «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه» (و هر آنچه می توانید از نیرو فراهم

کنید تا به وسیله آن دشمنان خدا و خودتان را بترسانید) قرار دارد.


"لا" به کار رفته منبعث از «لا اله الا الله» است که بیانگر دیدگاه و تفکر عقیدتی سپاه است. یعنی تفکر

غیراسلامی و غیرقرآنی را قبول ندارد. در رأس هم آیه قرآنی «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه» (و هر

آنچه می توانید از نیرو فراهم کنید تا به وسیله آن دشمنان خدا و خودتان را بترسانید) قرار دارد.

با توجه به معنی و مفهوم آیه فوق ، تقویت نیروها و تسلیحات نظامی در جهت پاسداری از دین خدا و آمادگی

همه جانبه در برابر انواع تهدیدات ، استنباط می شود که درواقع این آیه ، سرلوحه و شعار اصلی و هویت

ساختاری تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
دایره بالای آرم را نشانه کره زمین.کره زمین نمادی از جهانی بودن و تأکیدی بر حضور بین المللی سپاه در

عرصه های مختلف جهانی است. وجود این نماد گویای جهان شمول بودن راه و اعتقاد پاسداران انقلاب اسلامی است.

شاخه به کار رفته در آرم،سمبل و نشانه صلح است.علت به کارگیری آن در این آرم این است که بدین وسیله

نشان داده می شود که سپاه نهادی صلح طلب است.

دست راست به کار رفته در آرم،نماد قدرت است.مشت گره شده با اسلحه نماد بارز مقاومت مسلحانه مردمی

و به بیان دیگر گویای مجاهدت در راه خدا ، ایستادگی و مقاومت مردمی برای دفاع از آرمان های اسلامی و

انقلابی و مبارزه علیه طاغوت های زمانه است. این نهاد،به جهت پاسداری و حفاظت از دین خدا و با در نظر

گرفتن و مردمی بودن زیر بنای تشکیل این نهاد مقدس ، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر آن نهاده شده است.
نام سپاه در اساس نامه اصلی که در مجلس موجود است ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ثبت شده است. اما چون

سپاه محدود به ایران نمی شود ، کلمه ایران را در آرم پیش بینی نشده. سال 1357 که در پایین آرم ذکر شده سال

تأسیس واحدهای سپاه (قبل از صدور فرمان امام (ره) مبنی بر تشکیل سپاه در 2 اردیبهشت 1358) است.