روشن از نور جمالت گر جهان می شد چه می شد؟  گر جهان روزی بکام شیعیان می شد چه می شد؟
انعکاس پرتو توحید در اقطار عالم                امتثال امر و حکمت در جهان می شد چه می شد؟
ای سرور سینه ی اهل محبت گر ز وصلت       این دل غمدیده ی ما شادمان می شد چه می شد؟
جسم و جان مرده ی ما گر در این دوران هجران    زنده از وصل تو ای آرام جان می شد چه می شد؟
ذلت مستکبرین، کوتاهی دست اجانب        دوره ی آقائی مستضعفان می شد چه می شد
افتتاح بآب عدل و پرچم انا فتحنا                اختتام غیبت صاحب زمان می شد چه می شد؟
گر چه در باطن بود او میزبان خلق عالم          «ملتجی» را گر شبی او میهمان می شد چه می شد؟