از آیت الله بهاءالدینــی رحمة الله علیه پرسیدنـد: علت ایــن که
عصرهای جمعه دل انسان می گیــرد و غمگیــن می شود چیست؟
فرمودنــد: «چون در آن لحظه قلب مقدّس امـام عصــر ارواحنافداه
بــه سبب عرضــه ی اعمال انسان ها، ناراحت و گرفتــه است، آدم و            
عالم متأثــر می شونــد. حضــرت قلب و مدارِ وجـود است...
منبع:birangi.blog.ir